Matura z Fizyki, Rozwiązania zadań

Matura z Fizyki 2024 – rozwiązania zadań

Matura z fizyki 2024 - rozwiązania zadań

Witaj drogi Maturzysto! Gratuluję Ci przejścia przez wyzwanie, jakim była matura z fizyki 2024 – jesteś o krok bliżej opanowania tajemnic Wszechświata i dostania się na swój wymarzony uniwersytet.

Mam nadzieję, że czujesz ulgę po zakończeniu matury. Przygotowanie do matury na pewno wiązało się z ogromem pracy i stresu. Ale na szczęście już po wszystkim – możemy teraz odetchnąć i zrelaksować się. No nie do końca… Skoro tutaj jesteś, to znaczy że do pełnego zrelaksowania się potrzebujesz jeszcze potwierdzenia poprawności swoich rozwiązań zadań 🙂 .I tutaj mamy dla Ciebie świetną wiadomość – zgadza się, przygotowaliśmy dla Ciebie „rozwiązania zadań z matury z fizyki 2024”! Mało tego podzielimy się naszymi opiniami i spostrzeżeniami na temat zadań – czy miały właściwy poziom? Czy były poprawnie sformułowane? Czy dały możliwość pokazania pełni swojej wiedzy i umiejętności?

Zanim jednak pochłonie Cię lektura rozwiązań chciałbym przekazać Ci bardzo ważną informacje – Fizyka Olimpijska to nie tylko strona z rozwiązaniami zadań z matury. To również miejsce, gdzie pasjonaci fizyki – tak, jak Ty – rozwijają swoją pasję. Jesteśmy tu dla Ciebie nie tylko w trakcie przygotowań do matury, ale także później, na studiach, kiedy stawisz czoła wyzwaniom większego kalibru. Czy to mechanika kwantowa, dynamika płynów czy elektrodynamika – nasi wspaniali korepetytorzy zawsze tutaj będą, gotowi, by Ci pomóc. 🙂 Ale to dopiero za kilka miesięcy, teraz przejdźmy do tego co najważniejsze czyli do rozwiązań zadań z matury 2024!

Rozwiązania zadań z matury z fizyki 2024

Webinar maturalny z Fizyki

Jeśli preferujesz rozwiązania zadań omówione w formie video to poniżej znajdziesz nagranie z webinaru „Rozwiązania zadań – matura z fizyki 2024” przygotowanego przez jednego z naszych tutorów. Pisemną wersję rozwiązań znajdziesz pod filmem

Pisemne rozwiązanie zadań z matury z Fizyki 2024

Rozwiązanie zadania 1 - Siła oporu powietrza (8 pkt)

Rozwiązanie zadania 1 – Siła oporu powietrza

Treść zadania:

Kropla wody oderwała się od dachu budynku w chwili t_A i następnie opadała pionowo w powietrzu. Na poniższym wykresie przedstawiono zależność wartości v prędkości kropli od czasu t od chwili t_A = 0 s do chwili t_F = 4 s, w której kropla uderzyła o podłoże.

Na wykresie oznaczono wybrane punkty: A, B, C, D, E, F . Ruch kropli opisujemy w układzie odniesienia związanym z ziemią i zakładamy, że jest to układ inercjalny.

Do analizy zagadnienia przyjmij uproszczony model zjawiska, w którym:

 • podczas opadania kropli działają na nią dwie siły: siła oporu powietrza F_o oraz siła grawitacji F_g (pomijamy siłę wyporu aerostatycznego)
 • kropla jest kulą o promieniu R , a jej masa się nie zmienia
 • wartość siły oporu działającej na kroplę wyraża się wzorem:
  F_o = k \rho_p S v^2
  gdzie k jest pewnym współczynnikiem, \rho_p jest gęstością powietrza, S jest polem przekroju poprzecznego przez środek kropli, v jest wartością prędkości kropli
 • ruch kropli od chwili t_D traktujemy jako jednostajny prostoliniowy, czyli przyjmij, że część DF wykresu jest poziomym odcinkiem.

Treść zadania 1.1

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3. Od chwili t_A do chwili t_D wartość przyspieszenia kropli

Asię zwiększaponieważ wartość siły wypadkowej działającej w tym czasie na kroplę1się zwiększa
Bsię zmniejsza2się zmniejsza
Cpozostaje stała3pozostaje stała

Rozwiązanie zadania 1.1

Prędkość kropli rośnie coraz wolniej, co oznacza, że jej przyspieszenie maleje. Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona, przyspieszenie jest proporcjonalne do siły wypadkowej F_w = ma . Zatem, gdy przyspieszenie maleje, siła wypadkowa również musi maleć. Zatem prawidłowa odpowiedź to B2.

Asię zwiększaponieważ wartość siły wypadkowej działającej w tym czasie na kroplę1się zwiększa
Bsię zmniejsza2się zmniejsza
Cpozostaje stała3pozostaje stała

Treść zadania 1.2

Punkt K na diagramach 1.–2. reprezentuje kroplę. Długość boku kratki na każdym diagramie odpowiada umownej jednostce siły. Na diagramach 1.–2. narysowano siłę grawitacji działającą na kroplę, natomiast nie narysowano siły oporu F_o .

Na diagramie 1. narysuj i oznacz siłę oporu \vec{F}{oE} przyłożoną w punkcie K , działającą na kroplę w chwili t_E = 3,6 s. Na diagramie 2. narysuj i oznacz siłę oporu \vec{F}{oB} przyłożoną w punkcie K , działającą na kroplę w chwili t_B = 0,4 s. Zachowaj odpowiednie kierunki, zwroty oraz dokładne długości wektorów, odpowiadające wartościom tych sił. Wykorzystaj fakt, że wartość siły oporu jest wprost proporcjonalna do kwadratu wartości prędkości kropli: F_o \propto v^2 .

Rozwiązanie zadania 1.3

Siła wypadkowa działająca na kroplę to różnica między siłą grawitacji a siłą oporu, ponieważ interesuje nas moment, gdy prędkość kropli jest stała.

F_w = F_g - F_o

Przy stałej prędkości kropli przyspieszenie wynosi 0, co oznacza, że siła wypadkowa również wynosi 0 (zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona).

V = \text{const.} \implies a = 0 \implies F_w = 0

Wnioskujemy z tego, że siła grawitacji równa się sile oporu:

F_g - F_o = 0

Korzystając z wzoru na siłę grawitacji, siłę oporu, objętość kuli oraz powierzchnię przekroju poprzecznego S = \pi R^2 , otrzymujemy wyrażenie prowadzące do prędkości kropli:

mg = k \rho_p S v^2 \rho_w \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 - k \rho_p \pi R^2 v^2 = 0 \frac{4}{3} \rho_w R - k \rho_p v^2 = 0 v = \sqrt{\frac{4 R}{3 k} \frac{\rho_w}{\rho_p}}

Otrzymaną prędkość nazywamy prędkością terminalną, czyli prędkością graniczną, jaką osiąga ciało spadające w polu grawitacyjnym i atmosferze. Na przykład, prędkość terminalna człowieka wynosi około 60 \frac{m}{s}, a prędkość terminalna kropli deszczu to 9 \frac{m}{s}.

Podsumowanie:

Matura z fizyki w 2024 roku tradycyjnie rozpoczęła się od kinematyki i dynamiki. To zadanie jest podobne do wielu innych, które pojawiały się na wcześniejszych maturach z fizyki.

Rozwiązanie zadania 2 - Ciągnięty walec (6 pkt)

Rozwiązanie zadania 2 – Ciągnięty walec

Treść zadania:

Jednorodny walec o masie m = 10 \, \text{kg} i promieniu R był ciągnięty siłą o wartości F = 30 \, \text{N} po płaskiej poziomej powierzchni. Siła \vec{F} była przyłożona poziomo do uchwytu i prostopadle do osi obrotu walca (zobacz rysunki 1.–3.).

Do analizy zagadnienia przyjmij model zjawiska, w którym:

 • walec toczył się bez poślizgu
 • w kierunku poziomym na walec działały tylko: stała siła tarcia statycznego \vec{T} oraz siła \vec{F}
 • siła tarcia \vec{T} między walcem a powierzchnią nie osiągnęła wartości maksymalnej
 • pomijamy inne (tzn. oprócz tarcia statycznego) opory ruchu
 • moment bezwładności walca względem jego osi obrotu – będącej osią symetrii walca – wyraża się wzorem: I_0 = \frac{1}{2} m R^2
 • ruch walca rozpatrujemy w inercjalnym układzie odniesienia związanym z ziemią, w jednorodnym, ziemskim polu grawitacyjnym
 • pomijamy masę osi obrotu walca i masę jej uchwytu.

Treść zadania 2.1

Całkowitą energię kinetyczną walca w pewnej chwili t ruchu oznaczymy jako E_{\text{kin calk}} , a energię kinetyczną ruchu postępowego walca w tej samej chwili t oznaczymy jako E_{\text{kin post}} .

Oblicz iloraz \frac{E_{\text{kin post}}}{E_{\text{kin calk}}} . Zapisz obliczenia. Wynik podaj w postaci ułamka zwykłego.

Rozwiązanie zadania 2.1

Całkowita energia kinetyczna walca to suma energii kinetycznej ruchu postępowego i energii kinetycznej ruchu obrotowego.

E_{K_{\text{calk}}} = E_{K_{\text{post}}} + E_{K_{\text{obr}}}

Energia kinetyczna ruchu postępowego:

E_{K_{\text{post}}} = \frac{mv^2}{2}

Energia kinetyczna ruchu obrotowego:

E_{K_{\text{obr}}} = \frac{I \omega^2}{2} = \frac{\frac{1}{2} m R^2 \omega^2}{2}

Przy ruchu bez poślizgu zachodzi relacja między prędkością liniową a kątową:

V = \omega R

Podstawiając tę relację do wzoru na energię kinetyczną ruchu obrotowego:

E_{K_{\text{obr}}} = \frac{\frac{1}{2} m v^2}{2} = \frac{1}{4} m v^2

Ostatecznie całkowita energia kinetyczna wynosi:

E_{K_{\text{calk}}} = \frac{mv^2}{2} + \frac{1}{4} m v^2 = \frac{3}{4} m v^2

Stosunek energii kinetycznej ruchu postępowego do całkowitej energii kinetycznej to:

\frac{E_{K_{\text{post}}}}{E_{K_{\text{calk}}}} = \frac{\frac{mv^2}{2}}{\frac{3}{4} m v^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}

Treść zadania 2.2

Oblicz wartość przyspieszenia (liniowego) środka masy walca. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie zadania 2.2

Zadanie 2.2. matura z fizyki 2024

Na walec działają dwie przeciwnie skierowane siły: siła ( F ) (wymuszająca ruch) oraz siła ( T ) (tarcia statycznego). Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona mamy:

m a = F - T

Rozważając obrót walca wokół jego środka masy, jedynie siła ( T ) powoduje powstawanie momentu siły. Zgodnie z zasadą dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego możemy zapisać:

I \varepsilon = T R

Korzystając z warunków braku poślizgu (punkt styku walca z podłożem nie ślizga się, więc obserwujemy tarcie statyczne), możemy zapisać:

\varepsilon = \frac{a}{R}

Łącząc te trzy warunki, otrzymujemy układ równań:

\begin{cases} m a = F - T \\\ I \varepsilon = T R \\\ \varepsilon = \frac{a}{R} \end{cases}

Z dolnego równania eliminujemy przyspieszenie kątowe:

\begin{cases} m a = F - T \\\ I \frac{a}{R} = T R \end{cases}

Następnie, z drugiego równania wyznaczamy siłę tarcia i eliminujemy ją z układu równań, otrzymując jedno równanie z jedną niewiadomą – naszym poszukiwanym przyspieszeniem liniowym:

m a = F - I \frac{a}{R^2}

Podstawiając za moment bezwładności ( I = \frac{1}{2} m R^2 ) i wykonując kilka przekształceń algebraicznych, otrzymujemy ostateczny wynik:

a = \frac{2}{3} \frac{F}{m}

Rozwiązanie zadania 3 - Sprężyna (8 pkt)

Rozwiązanie zadania 3 – Sprężyna

Treść zadania

Ciężarek o masie m = 100,0 \, \text{g} jest zawieszony na sprężynie i wykonuje drgania harmoniczne w kierunku pionowym, w jednorodnym, ziemskim polu grawitacyjnym.

Przyjmujemy, że ciężarek drga wzdłuż osi y skierowanej pionowo w górę. Na poniższym wykresie przedstawiono zależność współrzędnej prędkości v_y ciężarka od czasu t . Dodatnia wartość współrzędnej prędkości v_y oznacza, że zwrot wektora prędkości ciężarka jest w górę, a ujemna wartość – że zwrot wektora prędkości jest w dół. Prędkość ciężarka określamy w układzie odniesienia związanym z ziemią.

Przyjmij uproszczony model zjawiska, w którym:

 • na ciężarek działają tylko siła sprężystości F_s sprężyny i siła grawitacji F_g
 • wartość siły sprężystości, z jaką sprężyna działa na ciężarek, jest wprost proporcjonalna do wydłużenia sprężyny ponad jej długość swobodną (gdy jest nierozciągnięta)
 • układ odniesienia związany z ziemią traktujemy jako układ inercjalny
 • pomijamy opory ruchu
 • pomijamy masę sprężyny
 • przyspieszenie grawitacyjne ziemskie ma wartość g = 9,81 \, \text{m/s}^2 .

Treść zadnia 3.1

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.W chwili t = 0,2 \, \text{s} siły działające na ciężarek się równoważą.PF
2.Energia kinetyczna ciężarka w chwili t = 0,1 \, \text{s} jest równa energii kinetycznej ciężarka w chwili t = 0,3 \, \text{s} .PF
3.Wartość przyspieszenia ciężarka w chwili t = 0,4 \, \text{s} jest większa od wartości przyspieszenia ciężarka w chwili t = 0,5 \, \text{s} .PF

Rozwiązanie zadania 3.1

Stwierdzenie 1:

W chwili t = 0,2 s ciężarek ma zerową prędkość, co oznacza, że znajduje się w położeniu maksymalnego wychylenia. W tym położeniu działa na ciężarek maksymalna możliwa siła, ponieważ siła w ruchu harmonicznym jest proporcjonalna do wychylenia. Oznacza to, że stwierdzenie jest fałszywe.

Stwierdzenie 2:

W chwilach t = 0,1 s oraz t = 0,3 s wartości prędkości ciężarka są identyczne, co oznacza, że energia kinetyczna również jest identyczna. Oznacza to, że stwierdzenie jest prawdziwe.

Stwierdzenie 3:

W chwili t = 0,4 s ciężarek ma zerową prędkość, co oznacza, że znajduje się w punkcie maksymalnego wychylenia. W punkcie maksymalnego wychylenia ciężarek ma największe możliwe przyspieszenie.

W chwili t = 0,5 s ciężarek osiąga swoją maksymalną prędkość, co oznacza, że przechodzi przez położenie równowagi. W położeniu równowagi siły działające na ciężarek równoważą się, a jego przyspieszenie wynosi 0. Oznacza to, że wartość przyspieszenia w chwili t = 0,4 s jest większa niż w chwili t = 0,5 s.

1.W chwili t = 0,2 \, \text{s} siły działające na ciężarek się równoważą.PF
2.Energia kinetyczna ciężarka w chwili t = 0,1 \, \text{s} jest równa energii kinetycznej ciężarka w chwili t = 0,3 \, \text{s} .PF
3.Wartość przyspieszenia ciężarka w chwili t = 0,4 \, \text{s} jest większa od wartości przyspieszenia ciężarka w chwili t = 0,5 \, \text{s} .PF

Zatem rozwiązaniem zadania jest PFF.

Treść zadania 3.2

Siły działające na ciężarek się równoważą, gdy ciężarek znajduje się w punkcie o współrzędnej y = 0 , natomiast najwyższe i najniższe położenia ciężarka znajdują się – odpowiednio – w punktach o współrzędnych: y = A oraz y = -A . W pewnej chwili ruchu drgającego ciężarek znalazł się w punkcie P (zobacz schematyczny rysunek poniżej).

Rozwiązanie zadania 3.2

Na siłę wypadkową składają się dwie siły: siła sprężystości (skierowana ku górze) oraz siła grawitacji (skierowana ku dołowi).

Siła wypadkowa w ruchu harmonicznym zawsze jest skierowana ku położeniu równowagi. Oznacza to, że suma wszystkich sił powinna być skierowana ku górze, co oznacza, że siła sprężystości musi przeważać nad siłą grawitacji:

F_s > F_g

Wektory sił naniesione na rysunek powinny zatem wyglądać odpowiednio.

Treść zadania 3.3

Oblicz wartość siły sprężystości działającej na ciężarek w chwili, gdy znajduje się on w najniższym położeniu podczas ruchu drgającego. Zapisz obliczenia.

Z wykresu możemy odczytać, że okres drgań wynosi T = 0.4 \text{s} . Ponadto, maksymalna wartość prędkości osiąganej przez ciężarek to V_{\text{max}} = 0.6 \frac{\text{m}}{\text{s}} .

Rozwiązanie zadania 3.2. matura z fizyki 2024

Wielkością, której szukamy, jest F_{\text{max}} , czyli maksymalna wartość siły sprężystości. W ruchu harmonicznym siłę wypadkową możemy zapisać jako:

F_w = k x

W naszym układzie, siła wypadkowa jest równa różnicy siły sprężystości oraz siły grawitacji:

F_w = F_s - F_g

W rozważanej sytuacji wychylenie z położenia równowagi jest równe amplitudzie x = A .

Łącząc wszystkie fakty, maksymalną wartość siły sprężystości możemy zapisać jako:

F_s = k A + mg

Masa m oraz przyspieszenie grawitacyjne g są podane w treści zadania, więc pozostaje nam wyznaczyć współczynnik sprężystości k oraz amplitudę A . Możemy te wartości wyznaczyć z odczytanych z wykresu okresu T oraz prędkości maksymalnej V_{\text{max}} .

k = m \omega^2

Okres możemy powiązać z częstością kątową:

\omega = \frac{2\pi}{T}

Prędkość maksymalna może być powiązana z amplitudą za pomocą wyrażenia:

V_{\text{max}} = A \omega

Możemy to otrzymać z zasady zachowania energii w ruchu harmonicznym lub licząc pochodną funkcji położenia od czasu w ruchu harmonicznym.

Łączymy powyższe wzory:

F_s = m \omega^2 A + mg F_s = m \omega V_{\text{max}} + mg F_s = m \left( \frac{2\pi V_{\text{max}}}{T} + g \right)

Podstawiając wartości:

F_s = 0.1 \text{kg} \left( \frac{2 \cdot 3.14 \cdot 0.6 \text{m/s}}{0.4 \text{s}} + 9.81 \right) F_s = 0.1 \text{kg} \left( \frac{3.768 \text{m/s}^2}{0.4 \text{s}} + 9.81 \right) F_s = 0.1 \text{kg} \left( 18.84 + 9.81 \right) F_s = 0.1 \text{kg} \cdot 28.65 F_s = 2.865 \text{N}

Zatem maksymalna wartość siły sprężystości wynosi 2.865 \text{N} .

Podsumowanie

To zadanie, mimo pozornie prostej tematyki, okazało się całkiem podchwytliwe.

W zadaniu 3.1 autorzy próbowali nas złapać w pułapkę, przedstawiając wykres prędkości od czasu zamiast bardziej standardowego wykresu położenia od czasu. Gdybyśmy automatycznie spojrzeli na wykres i zapomnieli sprawdzić wartość na osi y , moglibyśmy pomyśleć, że górka oznacza położenie maksymalnego wychylenia, a przejście przez oś x oznacza przejście przez położenie równowagi. Takie myślenie mogłoby kosztować nas trzy procent punktów na maturze.

Dodatkowo, zadanie 3.3 zostało przedstawione w taki sposób, że łatwo było zapomnieć o sile grawitacji, która stanowi niemal 50% wyniku. Rozwiązanie tego zadania bez uwzględnienia siły grawitacji dałoby nam skromne dwa punkty, co prowadziłoby do straty kolejnych trzech procent punktów na maturze.

Rozwiązanie zadania 4 - Ambulans Dopplera (6pkt)

Rozwiązanie zadania 4 – Ambulans Dopplera

Treść zadania 4

Ambulans z włączoną syreną dźwiękową jedzie wzdłuż prostego odcinka drogi. Przez pewien czas porusza się wzdłuż prostej pomiędzy obserwatorami B oraz A , którzy stoją przy drodze (zobacz rysunek poniżej). Prędkość ambulansu oznaczmy jako \vec{v} .

Do obserwatora A , do którego zbliża się ambulans, dociera dźwięk o długości fali \lambda_A . Do obserwatora B , od którego oddala się ambulans, dociera dźwięk o długości fali \lambda_B .

Przyjmij model zjawiska, w którym częstotliwość dźwięku wytwarzanego przez głośnik syreny ambulansu (źródło dźwięku) była stała i wynosiła f_0 (tzn. membrana głośnika syreny drgała z częstotliwością f_0 ). Pomiń inne źródła dźwięku.

Treść zadania 4.1

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1Obs B słyszy dźwięk syreny o częstotliwości mniejszej od f_0 .PF
2Gdy ambulans oddala się od obserwatora B i jednocześnie hamuje, to B słyszy dźwięk o rosnącej częstotliwości.PF
3Gdy ambulans oddala się od obserwatora B i jednocześnie przyspiesza, to B słyszy dźwięk o malejącej częstotliwości.PF

Rozwiązanie zadania 4.1

Rozpocznijmy rozwiązanie tego zadania od rysunku, na którym narysujemy kilka frontów falowych emitowanych w różnych momentach. Miejsce, w którym znajdował się głośnik ambulansu w każdym z tych momentów, jest oznaczone fioletową kropką. Jest to środek okręgu będącego frontem falowym.

Stwierdzenie 1:

Jak widzimy na powyższym rysunku, do obserwatora B kolejne fronty falowe emitowane przez oddalający się ambulans będą docierały rzadziej (z mniejszą częstotliwością) niż w przypadku, gdyby ambulans spoczywał.

Oznacza to, że f_0 > f_B , czyli stwierdzenie 1 jest prawdziwe.

Stwierdzenie 2:

Wzór na efekt Dopplera (który możemy znaleźć w karcie wzorów) to:

f_B = f_0 \frac{c}{c + v}

Gdzie f_B oznacza częstotliwość odbieraną przez obserwatora B, f_0 częstotliwość emitowaną przez ambulans, c prędkość dźwięku, v prędkość ambulansu.

Prędkość źródła dźwięku w mianowniku, v , występuje z plusem, ponieważ źródło oddala się od obserwatora, co zgodnie z naszym rysunkiem prowadzi do zmniejszenia odbieranej częstotliwości. Jeśli ambulans zacznie zwalniać (prędkość v zacznie maleć), to mianownik w zapisanym wyrażeniu będzie maleć, a co za tym idzie, ułamek będzie rosnąć. Czyli zwalniająca karetka oznacza rosnącą częstotliwość f_B odbieraną przez obserwatora B.

Oznacza to, że stwierdzenie 2 jest prawdziwe.

Stwierdzenie 3:

Omawiany tutaj przypadek jest dokładną odwrotnością przypadku ze stwierdzenia 2. Prędkość v ambulansu rośnie, co za tym idzie, mianownik zapisanego wyrażenia na f_B rośnie, a tym samym wartość f_B maleje.

Oznacza to, że stwierdzenie 3 jest prawdziwe.

Podsumowanie:
1Obs B słyszy dźwięk syreny o częstotliwości mniejszej od f_0 .PF
2Gdy ambulans oddala się od obserwatora B i jednocześnie hamuje, to B słyszy dźwięk o rosnącej częstotliwości.PF
3Gdy ambulans oddala się od obserwatora B i jednocześnie przyspiesza, to B słyszy dźwięk o malejącej częstotliwości.PF

Zatem odpowiedzią do tego zadania jest PPP.

Treść zadania 4.2

Przez pewien czas ambulans poruszał się ruchem jednostajnym prostoliniowym pomiędzy obserwatorami B oraz A . Wtedy iloraz długości fal dźwięku rejestrowanego przez tych obserwatorów wynosił:

\frac{\lambda_B}{\lambda_A} = 1,2

Prędkość dźwięku w powietrzu ma wartość v_d = 340 \, \text{m/s} .

Oblicz v – wartość prędkości ambulansu. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie zadania 4.2

Obliczanie prędkości ambulansu na podstawie efektu Dopplera

Zgodnie ze wzorem użytym w zadaniu 4.1, częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora B wyrażona jest jako:

f_B = f_o \frac{c}{c + v}

Analogiczny wzór pozwala zapisać częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora A. Do obserwatora A ambulans się zbliża, co oznacza, że odbierana częstotliwość rośnie:

f_A = f_o \frac{c}{c - v}

Ponieważ w treści zadania dostaliśmy informację na temat długości fali, skorzystajmy ze wzoru na prędkość fali c = f \lambda , aby przekształcić częstotliwości odbierane na odbierane długości fali:

\begin{cases} \frac{c}{\lambda_A} = f_o \frac{c}{c - v} \\\ \frac{c}{\lambda_B} = f_o \frac{c}{c + v} \end{cases}

Dzieląc równania stronami otrzymujemy:

\frac{\frac{c}{\lambda_A}}{\frac{c}{\lambda_B}} = \frac{f_o \frac{c}{c - v}}{f_o \frac{c}{c + v}}

Po uproszczeniu c po lewej stronie oraz c i f_o po prawej stronie oraz zamianie ułamków piętrowych na normalne ułamki, otrzymujemy:

\frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{c + v}{c - v}

Teraz już tylko kilka przekształceń algebraicznych dzieli nas od wyrażenia na prędkość ambulansu:

c \left( \frac{\lambda_B}{\lambda_A} - 1 \right) = v \left( 1 + \frac{\lambda_B}{\lambda_A} \right)

Podstawiając stosunek długości fali z treści zadania, otrzymujemy:

c \left( 1.2 - 1 \right) = v \left( 1 + 1.2 \right) v = c \frac{0.2}{2.2}

Zakładając, że prędkość dźwięku c = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}} , mamy:

v = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{0.2}{2.2} v \approx 31 \frac{\text{m}}{\text{s}}

Czyli ambulans porusza się z prędkością około 31 \frac{\text{m}}{\text{s}} , co odpowiada 111 \frac{\text{km}}{\text{h}} .

Rozwiązanie zadania 5 - Układ ziemia - księżyc (5pkt)

Rozwiązanie zadania 5 – Układ ziemia – księżyc

Treść zadania

Ziemia i Księżyc poruszają się dookoła punktu S – ich wspólnego środka masy – po orbitach eliptycznych, które są zbliżone do orbit kołowych.

Przyjmij następujące warunki zadania i oznaczenia:

 • środek Ziemi oznaczmy jako punkt Z , środek Księżyca oznaczmy jako punkt K , a odcinek łączący środek Ziemi ze środkiem Księżyca oznaczmy jako ZK
 • odległość |ZK| pomiędzy środkiem Ziemi a środkiem Księżyca się zmienia
 • stosunek masy Ziemi do masy Księżyca wynosi \frac{M_Z}{M_K} \approx 81,28
 • Ziemia i Księżyc są kulami, każda ze sferycznie symetrycznym rozkładem masy.

Treść zadania 5.1

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.Wartość siły grawitacji, którą Księżyc działa na Ziemię, jest równa wartości siły grawitacji, którą Ziemia działa na Księżyc.PF
2.Punkt S dzieli odcinek ZK w następującym stosunku: \frac{|ZS|}{|SK|} \approx \frac{1}{81,28} .PF
3.Wartość siły oddziaływania grawitacyjnego Ziemi na Księżyc jest stała w czasie.PF

Rozwiązanie zadania 5.1

Stwierdzenie 1:

To zdanie jest po prostu zastosowaniem trzeciej zasady dynamiki Newtona: „jeżeli ciało A działa na ciało B siłą F , to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości, lecz o przeciwnym zwrocie”. To zdanie oczywiście jest prawdziwe.

Stwierdzenie 2:

To zadanie rozpoczniemy od rysunku. Rysunek przedstawia Ziemię, Księżyc oraz środek masy tego układu (punkt oznaczony na niebiesko).

Matura z fizyki zadanie 5.1.

Odległość środka masy od środka Ziemi możemy zapisać zgodnie z definicją środka masy jako:

|ZS| = \frac{|ZZ| \cdot M_z + |ZK| \cdot M_k}{M_z + M_k}

Oczywiście odległość środka Ziemi od środka Ziemi jest równa zero |ZZ| = 0 , zatem wzór przekształca się do postaci:

|ZS| = \frac{|ZK| \cdot M_k}{M_z + M_k}

Analogiczne rozumowanie możemy przeprowadzić, aby wyznaczyć odległość środka masy od środka Księżyca:

|SK| = \frac{|KK| \cdot M_k + |KZ| \cdot M_z}{M_z + M_k} |SK| = \frac{|KZ| \cdot M_z}{M_z + M_k}

Otrzymujemy zatem układ dwóch równań:

\begin{cases} |SK| = \frac{|KZ| \cdot M_z}{M_z + M_k} \\\ |ZS| = \frac{|ZK| \cdot M_k}{M_z + M_k} \end{cases}

Dzieląc dolne równanie przez górne, otrzymujemy poszukiwany przez nas stosunek:

\frac{|ZS|}{|SK|} = \frac{\frac{|ZK| \cdot M_k}{M_z + M_k}}{\frac{|KZ| \cdot M_z}{M_z + M_k}} = \frac{M_k}{M_z} = \frac{1}{81.28}

Zatem stwierdzenie 2 jest prawdziwe.

Stwierdzenie 3:

W treści zadania wyraźnie stwierdzono, że „odległość |ZK| pomiędzy środkiem Ziemi a środkiem Księżyca się zmienia”. Siła oddziaływania grawitacyjnego zgodnie ze wzorem Newtona:

F_g = G \frac{M_z M_k}{|ZK|^2}

zależy od odległości między Ziemią a Księżycem. Zatem, jeżeli ta odległość się zmienia, to siła grawitacji również się zmienia. Stwierdzenie 3 jest fałszywe.

Podsumowanie

Prawidłowym rozwiązaniem zadania jest PPF

1.Wartość siły grawitacji, którą Księżyc działa na Ziemię, jest równa wartości siły grawitacji, którą Ziemia działa na Księżyc.PF
2.Punkt S dzieli odcinek ZK w następującym stosunku: \frac{|ZS|}{|SK|} \approx \frac{1}{81,28} .PF
3.Wartość siły oddziaływania grawitacyjnego Ziemi na Księżyc jest stała w czasie.PF

Treść zadania 5.2

Na odcinku ZK – łączącym środek Ziemi ze środkiem Księżyca – znajduje się taki punkt P , w którym wartość wypadkowej siły grawitacji pochodzącej od Ziemi i od Księżyca, działającej na punkt materialny znajdujący się w punkcie P , jest równa zero.

Oblicz odległość punktu P od środka Ziemi, gdy odległość między środkiem Ziemi a środkiem Księżyca wynosi |ZK| = 384\,400 \, \text{km} . Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie zadania 5.2

Analiza siły grawitacji w punkcie równowagi

To zadanie wymaga rysunku podobnego do tego, który zrobiliśmy w zadaniu 4.1.

Matura z fizyki zadanie 5.2.

Na rysunku oznaczymy Ziemię (Z), Księżyc (K) oraz punkt (P), w którym siła grawitacji Ziemi i Księżyca się równoważą.

Wyobraźmy sobie, że w punkcie P umieszczamy punkt o masie m . Zgodnie z założeniem, siła oddziaływania tej masy z Ziemią i Księżycem powinna być sobie równa:

F_z = F_k

Każdą z tych sił możemy zapisać za pomocą równania Newtona F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} :

G \frac{m M_z}{|PZ|^2} = G \frac{m M_k}{|PK|^2}

Po skróceniu wspólnych elementów i usunięciu ułamków otrzymujemy:

M_z |PK|^2 = M_k |PZ|^2

Jest to jedno równanie z dwiema niewiadomymi |PK| i |PZ| . Możemy jednak zapisać jeszcze jedno równanie, które powiąże ze sobą te dwie niewiadome:

|PK| + |PZ| = |KZ|

Skorzystajmy z tego równania, aby wyeliminować |PK| :

|PK| = |KZ| - |PZ|

Podstawiając do wcześniejszego równania:

M_z (|KZ| - |PZ|)^2 = M_k |PZ|^2

Dzieląc przez M_z i pierwiastkując obie strony, dostajemy:

|KZ| - |PZ| = \sqrt{\frac{M_k}{M_z}} |PZ| |KZ| = \left( \sqrt{\frac{M_k}{M_z}} + 1 \right) |PZ|

Stąd wyznaczamy |PZ| :

|PZ| = |KZ| \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{M_k}{M_z}}}

Stosunek mas Księżyca do masy Ziemi znamy z treści zadania:

|PZ| = |KZ| \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{1}{81.28}}} = |KZ| \cdot 0.900

Podstawiając odległość |KZ| = 384,400 \text{ km} :

|PZ| = 384,400 \text{ km} \cdot 0.900 = 345,960 \text{ km}

Zatem odległość punktu równowagi od Ziemi wynosi 345,960 km.

Punkty Lagrange’a

Punkty, w których równoważy się siła grawitacji, nazywają się punktami Lagrange’a. W układzie dwóch ciał występuje tylko jeden taki punkt – właśnie go znaleźliśmy. W układzie trzech ciał, takim jak układ Ziemia-Słońce-Księżyc, znajduje się pięć takich punktów. Znalezienie ich wszystkich wcale nie jest prostym wyzwaniem 🙂

Rozwiązanie zadania 6 - Trzy ładunki (3pkt)

Rozwiązanie zadania 6 – Trzy ładunki

Treść zadania

Trzy punktowe, ujemne ładunki elektryczne: Q_1 , Q_2 i Q_3 umieszczono nieruchomo w próżni w wierzchołkach kwadratu (zobacz rysunek). Długość boku tego kwadratu jest równa a . Wartości ładunków Q_1 , Q_2 i Q_3 wyrażają się poprzez pewną wartość q następująco:

Q_1 = -2q
Q_2 = -q

Q_3 = -2q

gdzie q > 0

Punkt przecięcia przekątnych kwadratu oznaczmy jako S .

Na powyższym rysunku narysuj i podpisz \vec{E}_S – wektor wypadkowego natężenia pola elektrycznego w punkcie S . Zachowaj odpowiedni kierunek i zwrot tego wektora.

Zapisz wzór pozwalający wyznaczyć E_S – wartość tego wektora – w zależności tylko od a , od q oraz od odpowiedniej stałej fizycznej.

Rozwiązanie zadania

Natężenie pola elektrycznego pochodzącego od ładunku punktowego zapisujemy jako:

E = k \frac{q}{r^2}

Gdzie q to wartość ładunku, a r to odległość między ładunkiem a punktem, w którym mierzymy pole elektryczne. Kierunek wektora natężenia pola elektrycznego to „od plusa do minusa”.

Zwróćmy uwagę na kilka istotnych faktów dotyczących naszego układu:

 1. Odległość między każdym z ładunków a punktem S jest taka sama i jest równa połowie przekątnej kwadratu – d .
 2. Ładunki Q_1 i Q_3 mają taką samą wartość.
 3. Wszystkie ładunki są ujemne, zatem wektory natężenia pola elektrycznego będą skierowane do ładunków.
 4. Wektory natężenia pola elektrycznego są addytywne:
\vec{E}_S = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3

Fakty 1 i 2 pozwalają nam stwierdzić, że w punkcie S wektory natężenia pola elektrycznego pochodzące od ładunków Q_1 i Q_3 będą się znosiły:

\vec{E}_1 + \vec{E}_3 = 0

Oznacza to, że całkowite pole elektryczne w punkcie S jest równe polu elektrycznemu tworzonemu przez ładunek drugi:

\vec{E} = \vec{E}_2

I będzie miało wartość:

E_S = k \frac{q}{d^2}

Gdzie d = \frac{a \sqrt{2}}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} , czyli:

E_S = k \frac{q}{\left( \frac{a}{\sqrt{2}} \right)^2} = k \frac{q}{\frac{a^2}{2}} = 2k \frac{q}{a^2}

Zatem pole elektryczne w punkcie S będzie zwrócone ku ładunkowi Q_2 i będzie miało wartość 2k \frac{q}{a^2} .

Rozwiązanie zadania 7 - popsuty opornik (6 pkt)

 

Treść zadania

Do źródła stałego napięcia U podłączono trzy identyczne oporniki: R_1 , R_2 , R_3 oraz amperomierz A – w taki sposób, jak pokazano na poniższym schemacie obwodu elektrycznego (zobacz rysunek 1.). Opór każdego opornika jest stały i równy R :

R_1 = R_2 = R_3 = R

W pewnym momencie opornik R_1 uległ uszkodzeniu, a obwód w tym miejscu został przerwany (zobacz rysunek 2.).

Napicie U zasilające obwód jest takie samo w obu opisanych powyżej sytuacjach. Opór wewnętrzny amperomierza A i źródła napięcia oraz opór przewodów pomijamy

Treść zadania 7.1

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. W obwodzie elektrycznym zilustrowanym na rysunku 1. (tzn. w sytuacji początkowej)

1.natężenie prądu płynącego przez opornik R_1 jest równe natężeniu prądu płynącego przez amperomierz A .PF
2.napięcie elektryczne na oporniku R_1 jest równe napięciu elektrycznemu na oporniku R_2 .PF
3.natężenie prądu płynącego przez opornik R_1 jest mniejsze od natężenia prądu płynącego przez opornik R_3 .PF

Rozwiązanie zadania 7.1

Stwierdzenie 1:

Zgodnie z pierwszym prawem Kirchhoffa, natężenie prądu wchodzącego do węzła x musi być równe sumie natężeń prądów wychodzących z tego węzła:

I_{A1} = I_2 + I_3

Ponieważ I_3 \neq 0 , to I_{A1} musi być większe od I_2 . Zatem stwierdzenie to jest nieprawdziwe.

Stwierdzenie 2:

Spadek napięcia na oporniku jest równy iloczynowi wartości oporu opornika i natężenia prądu przepływającego przez niego – \Delta U = RI .

Przez oporniki R_1 i R_2 przepływa taki sam prąd I_2 . Ponadto, opory R_1 i R_2 są sobie równe, zatem:

R_1 I_2 = R_2 I_2 = \Delta U

Spadek napięcia na opornikach jest identyczny. Stwierdzenie 2 jest prawdziwe.

Stwierdzenie 3:

Zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa, spadek napięcia na oporniku R_3 ( I_3 R_3 ) musi być równy sumie spadków napięć na opornikach R_1 i R_2 ( I_2 (R_1 + R_2) ).

I_2 (R_1 + R_2) = I_3 R_3

Wykorzystując fakt, że wszystkie oporniki mają równe opory, zapisane wyrażenie upraszcza się do:

2 I_2 = I_3

Zatem prąd przepływający przez opornik trzeci jest dwa razy większy niż prąd przepływający przez opornik pierwszy. Stwierdzenie 3 jest prawdziwe.

Podsumowanie

Poprawną odpowiedzią jest FPP

1.natężenie prądu płynącego przez opornik R_1 jest równe natężeniu prądu płynącego przez amperomierz A .PF
2.napięcie elektryczne na oporniku R_1 jest równe napięciu elektrycznemu na oporniku R_2 .PF
3.natężenie prądu płynącego przez opornik R_1 jest mniejsze od natężenia prądu płynącego przez opornik R_3 .PF

Treść zadania 7.2

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Moc cieplna wydzielana na oporniku R_3 po przerwaniu obwodu (rysunek 2.), w porównaniu do mocy cieplnej wydzielanej na oporniku R_3 w sytuacji początkowej (rysunek 1.), była

A.większa, 1.się nie zmieniło.
B.mniejsza,ponieważ napięcie między zaciskami X oraz Y 2.wzrosło.
C.taka sama,3.zmalało.

Rozwiązanie zadania 7.2

Zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa zastosowanym dla oznaczonej na niebiesko pętli, spadek napięcia na oporniku ( R_3 ) jest równy napięciu na baterii. Oznacza to, że spadek napięcia na oporniku ( R_3 ) absolutnie nie zależy od opornika ( R_1 ), ponieważ moc może być zapisana jako:

P = \frac{U^2}{R_3}

Widać to wprost, ponieważ moc nie zmieni się niezależnie od zachowania opornika ( R_1 ) (ponieważ zachowanie to nie wpływa na napięcie baterii ani na opór opornika ( R_3 )).

Zatem prawidłową odpowiedzią jest – C1

A.większa, 1.się nie zmieniło.
B.mniejsza,ponieważ napięcie między zaciskami X oraz Y 2.wzrosło.
C.taka sama,3.zmalało.

Treść zadania 7.3

Natężenie prądu, jakie wskazuje amperomierz A przed przerwaniem obwodu (rysunek 1.), oznaczymy jako I_{A1} . Natężenie prądu, jakie wskazuje amperomierz A po przerwaniu obwodu (rysunek 2.), oznaczymy jako I_{A2} .

Oblicz iloraz \frac{I_{A2}}{I_{A1}} . Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie zadania 7.3

Przed uszkodzeniem opornika R_1 :

W węźle x prąd I_{A1} rozdziela się na prądy I_2 oraz I_3 . Zgodnie z pierwszym prawem Kirchhoffa możemy zapisać:

I_{A1} = I_2 + I_3

Rozważając spadki napięcia na pętli oznaczonej na niebiesko, widzimy, że na oporniku R_3 musi spadać całe napięcie ze źródła. Zatem:

R I_3 = U

Ponadto, stosując drugie prawo Kirchhoffa dla pętli zaznaczonej na czerwono, otrzymamy relację:

R I_3 - 2R I_2 = 0

Z czego wynika:

I_3 - 2I_2 = 0

Otrzymujemy układ równań:

\begin{cases} I_{A1} = I_2 + I_3 \\\ R I_3 = U \\\ I_3 - 2I_2 = 0 \end{cases}

Rozwiążmy powyższy układ równań. Za pomocą dolnego równania pozbywamy się I_3 :

\begin{cases} I_{A1} = 3I_2 \\\ 2R I_2 = U \end{cases}

Następnie, górne równanie wykorzystujemy do wyznaczenia I_2 :

2R \frac{I_{A1}}{3} = U

Po prostych przekształceniach algebraicznych otrzymujemy:

I_{A1} = \frac{3U}{2R}

Po uszkodzeniu opornika R_1 :

Przeprowadzimy rozumowanie analogiczne do poprzedniego przypadku. Tym razem w węźle x natężenie prądu I_{A2} nie rozdziela się. Oznacza to, że cały prąd I_{A2} przepływa przez opornik R_3 .

Zapisując drugie prawo Kirchhoffa dla niebieskiej pętli, otrzymujemy:

R I_{A2} = U

Jest to jedyne równanie, którego potrzebujemy:

I_{A2} = \frac{U}{R}
Poszukiwany stosunek:
\frac{I_{A2}}{I_{A1}} = \frac{\frac{U}{R}}{\frac{3U}{2R}} = \frac{2}{3}

Zatem poszukiwany iloraz wynosi \frac{2}{3} .

Rozwiązanie zadania 8 - Silnik cieplny (4pkt)

Rozwiązanie zadania 8 – Silnik cieplny

Treść zadania

Na poniższym wykresie przedstawiono zależność ciśnienia p od objętości V w cyklu przemian termodynamicznych ustalonej masy gazu doskonałego. Te przemiany gazu zachodzą podczas pracy pewnego silnika cieplnego S. Gaz oddaje ciepło do chłodnicy, a pobiera ciepło z grzejnika.

Stany gazu, w których zmienia się rodzaj przemiany termodynamicznej, oznaczono symbolami: G_1, G_2, G_3, G_4 . Wielkości p_1 i V_1 są – odpowiednio – ciśnieniem i objętością gazu w stanie G_1 .

Ciepło molowe tego gazu przy stałej objętości wynosi C_V = \frac{3}{2}R , gdzie R jest stałą gazową.


Treść zadania 8.1

W cyklu pracy silnika S gaz oddaje do chłodnicy ciepło równe (co do wartości bezwzględnej):

|Q_{odad}| = 9,5 \cdot p_1V_1

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Ciepło pobrane z grzejnika przez gaz w cyklu pracy silnika S jest równe

A. |Q_{pob}| = 13,5 \cdot p_1V_1 C. |Q_{pob}| = 7,5 \cdot p_1V_1
B. |Q_{pob}| = 11,5 \cdot p_1V_1 D. |Q_{pob}| = 5,5 \cdot p_1V_1

Wskazówka: Wykorzystaj I zasadę termodynamiki i twierdzenie o obliczaniu pracy z wykresu.


Rozwiązanie zadania 8.1

Obliczenie ciepła pobranego przez silnik zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki

Zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki (zasadą zachowania energii) ciepło pobrane |Q_{pob}| jest równe ciepłu oddanemu |Q_{odd}| plus pracy |W| wykonanej przez gaz:

|Q_{pob}| = |Q_{odd}| + |W|

Pracę wykonaną w trakcie jednego cyklu pracy silnika możemy policzyć jako pole powierzchni figury zakreślonej przez ten cykl na wykresie pV . Figura jest prostokątem, więc obliczenie pola będzie proste:

|W| = (3V_1 - V_1)(2p_1 - p_1) = 2p_1V_1

Oznacza to, że ciepło pobrane możemy zapisać jako:

|Q_{pob}| = 9.5p_1V_1 + 2p_1V_1 = 11.5p_1V_1

Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B.

A. |Q_{pob}| = 13,5 \cdot p_1V_1 C. |Q_{pob}| = 7,5 \cdot p_1V_1
B. |Q_{pob}| = 11,5 \cdot p_1V_1 D. |Q_{pob}| = 5,5 \cdot p_1V_1

Treść zadania 8.2

Wyprowadź wzór pozwalający wyznaczyć |\Delta U_{41}| – wartość bezwzględną zmiany energii wewnętrznej gazu w przemianie G_4 \rightarrow G_1 – tylko za pomocą wielkości: p_1 i V_1 . Zapisz odpowiednie równania i przekształcenia oraz podaj postać tego wzoru.

Rozwiązanie zadania 8.2

Energia wewnętrzna gazu może być zapisana jako:

U = n c_v T

Zmiana energii wewnętrznej między stanami G_4 i G_1 to:

\Delta U_{41} = n c_v (T_1 - T_4)

W stanie G_4 równanie stanu gazu doskonałego przyjmuje postać:

p_1 \cdot 3V_1 = nRT_4

Natomiast w stanie G_1 :

p_1 \cdot V_1 = nRT_1

Wyznaczając temperatury z równań stanu gazu i wstawiając je do wzoru na \Delta U_{41} , otrzymujemy:

\Delta U_{41} = n c_v \left( \frac{p_1V_1}{nR} - \frac{3p_1V_1}{nR} \right) \Delta U_{41} = n c_v \left( \frac{p_1V_1 - 3p_1V_1}{nR} \right) \Delta U_{41} = n c_v \left( \frac{-2p_1V_1}{nR} \right) \Delta U_{41} = -2 p_1V_1 \frac{c_v}{R}

Wstawiając ciepło molowe przy stałej objętości c_v podane w treści zadania oraz licząc wartość bezwzględną otrzymanej zmiany energii wewnętrznej, dostajemy:

|\Delta U_{41}| = 2 p_1V_1 \frac{\frac{3}{2}R}{R} |\Delta U_{41}| = 2 p_1V_1 \cdot \frac{3}{2} |\Delta U_{41}| = 3 p_1V_1

 

Rozwiązanie zadania 9 - dwie soczewki (4pkt)

Rozwiązanie zadania 9 – dwie soczewki

Treść zadania

Układ dwóch soczewek umieszczonych na wspólnej osi optycznej można wykorzystać do zmiany szerokości (średnicy) wiązki światła, biegnącej równolegle do osi optycznej układu. W zadaniach 9.1. i 9.2. przedstawiono różne przykłady takich układów soczewek.

Treść zadania 9.1

Na rysunku 1. przedstawiono bieg wiązki światła przechodzącej przez układ soczewek.

Ten układ składa się z dwóch soczewek skupiających S1 i S2 o ogniskowych odpowiednio f_1 = 15 \, \text{cm} i f_2 = 40 \, \text{cm} . Soczewki są tak ustawione, że prawe ognisko soczewki S1 i lewe ognisko soczewki S2 znajdują się w tym samym punkcie F na osi optycznej O .

Szerokość wiązki światła, która pada na soczewkę S1, jest równa d_1 = 2,25 \, \text{mm} .

Uwaga: Wymiary na rysunku 1. są umowne (rysunek jest poglądowy).

Oblicz d_2 – szerokość wiązki światła, która wychodzi z soczewki S2. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie zadania 9.1

Moglibyśmy rozwiązać to zadanie korzystając z praw optyki geometrycznej. Jednak znacznie prostsze wydaje się skorzystanie z samej geometrii.

Zwróćmy uwagę, że trójkąty tworzone przez promienie skrajne wiązki w obszarze między soczewkami tworzą dwa trójkąty podobne.

Ponieważ trójkąty te są podobne, możemy zapisać relację:

\frac{d_1}{f_1} = \frac{d_2}{f_2}

Przekształcamy ją do postaci:

d_2 = d_1 \frac{f_2}{f_1}

Podstawiając dane z treści zadania, otrzymujemy:

d_2 = 2.25 \text{ mm} \frac{40 \text{ cm}}{15 \text{ cm}}

 

d_2 = 2.25 \text{ mm} \cdot \frac{40}{15} d_2 = 2.25 \text{ mm} \cdot 2.\overline{6} d_2 \approx 6 \text{ mm}

Zatem, szerokość wiązki światła po przejściu przez drugą soczewkę wynosi około 6 mm.

Treść zadania 9.2

Zwiększenie szerokości wiązki światła można uzyskać, jeżeli wykorzysta się układ optyczny złożony z jednej soczewki rozpraszającej R i jednej soczewki skupiającej S.

Na rysunku 2. przedstawiono tylko soczewkę rozpraszającą R o ogniskowej f_R = -15 \, \text{cm} oraz oś optyczną O takiego układu soczewek. Przedstawiono także fragment wiązki światła, biegnącej równolegle do osi optycznej układu i padającej na soczewkę R.

Druga soczewka S w tym układzie jest skupiająca i ma ogniskową f_S = 40 \, \text{cm} . Ta soczewka została umieszczona w takim miejscu na osi optycznej, że wiązka światła, która wychodzi z układu soczewek (przez soczewkę S), jest równoległa do osi optycznej i poszerzona.

Odległość między znacznikami na osi optycznej układu jest równa 5 cm. Na rysunku dodano linie pomocnicze równoległe do osi optycznej.

Na rysunku 2. narysuj soczewkę skupiającą S w takim miejscu, aby wiązka światła, która wychodzi z tej soczewki S, była równoległa do osi optycznej i poszerzona.

Następnie dorysuj dalszy (tzn. od soczewki R do S oraz po przejściu przez S) bieg promieni P1 i P2, które ograniczają wiązkę światła.

Najpierw oznaczmy ogniska soczewki rozpraszającej i narysujmy dalszy bieg promieni po przejściu przez soczewkę rozpraszającą.

Aby ustalić położenie drugiej soczewki, skorzystajmy z faktu, że promienie równoległe do osi optycznej po przejściu przez soczewkę skupiającą przecinają się w jej ognisku. Ponieważ kierunek biegu promieni możemy odwrócić nie zmieniając przy tym trajektorii, odwrotne stwierdzenie jest również prawdziwe: promienie przechodzące przez ognisko, po przejściu przez soczewkę, będą równoległe do osi optycznej.

Oznacza to, że ognisko soczewki skupiającej musi znaleźć się w miejscu, w którym promienie (lub ich przedłużenia) przecinają się. Zatem ogniska soczewek skupiającej i rozpraszającej pokrywają się.

W ten sposób ustalamy położenie soczewek i dalszy bieg promieni po przejściu przez soczewki, zapewniając poprawne ustawienie układu optycznego.

Rozwiązanie zadania 10 - Relatywistyczny elektron (3pkt)

Rozwiązanie zadania 10 – Relatywistyczny elektron

Treść zadania

Elektron został rozpędzony w polu elektrycznym (w próżni) od punktu A do punktu B . Wartość prędkości elektronu w punkcie A była równa zero, a wartość prędkości elektronu w punkcie B była równa v = 2,00 \cdot 10^8 \, \text{m/s} . Przyjmij, że:

 • energia spoczynkowa E_0 elektronu jest równa (w zaokrągleniu) E_0 \approx 5,11 \cdot 10^5 \, \text{eV}
 • energię całkowitą elektronu w punkcie B oznaczymy jako E_B .

Treść Zadania 10.1

Dokończ zdanie. Wpisz właściwą liczbę w wykropkowane miejsce. Iloraz energii \frac{E_B}{E_0} jest równy (w zaokrągleniu) …………….. .

Rozwiązanie zadania 10.1

Prędkość elektronu po rozpędzeniu wynosi \frac{2}{3} prędkości światła. Oznacza to, że musimy stosować relatywistykę do opisu zachowania elektronu.

Całkowita energia układu może być zapisana jako:

E_B = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \left( \frac{v}{c} \right)^2}}

Natomiast energia spoczynkowa to:

E_0 = mc^2

Zatem stosunek obu tych energii przyjmie postać:

\frac{E_B}{E_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left( \frac{v}{c} \right)^2}}

Ponieważ stosunek \frac{v}{c} = \frac{2}{3} , to stosunek energii wynosi:

\frac{E_B}{E_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left( \frac{2}{3} \right)^2}}

Obliczmy to:

\frac{E_B}{E_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left( \frac{4}{9} \right)}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{5}{9}}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{3}} = \frac{3}{\sqrt{5}} \frac{3}{\sqrt{5}} \approx 1.34

Zatem stosunek energii wynosi \frac{E_B}{E_0} = 1.34 .

Treść zadania 10.2

Oblicz napięcie elektryczne U_{AB} między punktami A oraz B . Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie zadania 10.2

Różnica energii elektronu może być zapisana jako:

\Delta E = E_B - E_0

Ta energia kinetyczna pochodzi od zmiany energii potencjalnej oddziaływania między elektronem a polem elektrycznym, zatem może być równoważnie zapisana jako:

\Delta E = U_{AB} e

Łącząc oba równania w całość, dostajemy:

E_B - E_0 = U_{AB} e

Z poprzedniego podpunktu wiemy, że E_B = 1.34 E_0 , zatem:

1.34 E_0 - E_0 = U_{AB} e 0.34 E_0 = U_{AB} e U_{AB} = \frac{0.34 E_0}{e}

Podstawiając wartości:

E_0 = 5.11 \cdot 10^5 \text{ eV} U_{AB} = \frac{0.34 \cdot 5.11 \cdot 10^5 \text{ eV}}{e}

Wykorzystując fakt, że 1 eV = 1 e \cdot 1 V, możemy uprościć jednostki:

U_{AB} = 0.34 \cdot 5.11 \cdot 10^5 \text{ V} U_{AB} = 1.7374 \cdot 10^5 \text{ V}

Zatem U_{AB} \approx 1.75 \cdot 10^5 \text{ V} .

Podsumowanie:

W tym zadaniu podchwytliwym elementem może być wykorzystanie jednostki eV. 1 eV to energia, jaką uzyska cząstka o ładunku elementarnym 1 e (np. elektron) rozpędzana w polu elektrycznym po przejściu przez napięcie 1 V. Zatem 1 eV może być rozumiany jako 1 e \cdot 1 V, stąd udało nam się zrobić tak ładne skrócenie:

\frac{1 \text{ eV}}{e} = \frac{1 \text{ e} \cdot 1 \text{ V}}{1 \text{ e}} = 1 \text{ V} .

Rozwiązanie zadania 11 - Rozpad beta plus (6pkt)

Rozwiązanie zadania 11 – Rozpad beta plus

Treść zadania

Izotop fluoru ^{18}_{9}\text{F} ulega rozpadowi promieniotwórczemu w wyniku przemiany \beta^+ . Podczas rozpadu jądra tego izotopu fluoru powstają: cząstka \beta^+ , jądro pewnego pierwiastka, który oznaczymy jako X, oraz tzw. neutrino elektronowe \nu . Neutrino ma zerowy ładunek elektryczny, a jego masę możemy pominąć.

Masy jąder i cząstek uczestniczących w opisanym rozpadzie \beta^+ , wyrażone w jednostkach atomowych, mają następujące wartości:

m_F = 17{,}99600\ u — masa jądra fluoru ^{18}_{9}\text{F}

m_X = 17{,}99477\ u — masa powstałego jądra

m_{\beta} = 0{,}00055\ u — masa cząstki \beta^+


m_{\nu} = 0{,}00000\ u — masę neutrino pomijamy.

Informacja do zadania 11.1.


Próbka z izotopem ^{18}_{9}\text{F}

jest badana przez licznik promieniowania, który pokazuje całkowitą liczbę rozpadów \beta^+ jąder tego izotopu fluoru po upływie danego czasu (od rozpoczęcia pomiaru). Liczbę jąder izotopu fluoru ^{18}_{9}\text{F}

, znajdujących się w próbce w chwili początkowej, oznaczamy jako N_0 . Łączną liczbę jąder, które uległy temu rozpadowi po upływie czasu t od chwili początkowej t_0 = 0\ \text{min} , oznaczamy jako N_r .

Na wykresie poniżej przedstawiono zależność ilorazu \frac{N_r}{N_0} od czasu t .

Rozwiązanie zadania 11.1

Z definicji, po czasie połowicznego rozpadu połowa cząsteczek ulegnie rozpadowi. Czyli stosunek cząsteczek rozpadniętych do wszystkich cząsteczek wynosić będzie:

\frac{N_r(T_\frac{1}{2})}{N_0} = \frac{1}{2}

Taką wartość na osi y na wykresie możemy zaobserwować dla t = 110 \, \text{min} . Tyle też wynosi poszukiwany czas połowicznego rozpadu.

Treść zadania 11.2

Poniżej przedstawiono schemat rozpadu \beta^+ jądra fluoru ^{18}_{9}\text{F} .

W schemacie rozpadu pominięto cząstkę neutrino.

^{18}_{9}\text{F} \rightarrow \cdots X + \beta^+

gdzie X oznacza jądro pierwiastka …………….

Uzupełnij powyższy schemat tak, aby powstało równanie rozpadu \beta^+ . Wpisz w wykropkowane miejsca w schemacie właściwe liczby: atomową i masową, a pod schematem – symbol (lub nazwę) pierwiastka, którego jądro powstaje w tym rozpadzie.

Rozwiązanie zadania 11.2

Aby rozwiązać to zadanie, musimy określić, jaką liczbę masową oraz atomową ma cząstka beta.

Z liczbą masową nie powinno być problemu, ponieważ masa została podana w treści zadania. Widzimy, że masa cząstki beta jest znacznie mniejsza od masy protonu, co oznacza, że jej liczba masowa wynosi 0 (podobnie jak liczba masowa elektronu).

Liczba atomowa cząstki beta (jej ładunek wyrażony w wielokrotności ładunku elementarnego) również musi być określona. Ponieważ jest to rozpad beta plus, możemy intuicyjnie przypuszczać, że ładunek cząstki beta jest dodatni. W treści zadania nie ma bezpośrednich informacji o ładunku, ale odwołując się do naszej wiedzy na temat rozpadu beta plus, wiemy, że w tym procesie emitowany jest pozyton (czyli antycząstka elektronu), który ma ładunek przeciwny do elektronu, czyli jeden ładunek elementarny dodatni. Zatem liczba atomowa cząstki beta (pozytonu) wynosi 1.

Schemat rozpadu z naniesionymi nowymi informacjami prezentuje się następująco:

^{18}_{9}\text{F} \rightarrow ^{A_x}_{Z_x}X + ^{0}_{1}\beta^+

Dodatkowo, liczbę masową cząstki X oznaczyliśmy jako A_x , a liczbę atomową jako Z_x .

Na mocy zasady zachowania ładunku suma liczb atomowych po lewej stronie schematu musi równać się sumie liczb atomowych po prawej stronie:

9 = Z_x + 1

 

Z_x = 8

Liczby masowe po lewej i po prawej stronie schematu również muszą się zsumować do tej samej wartości, na mocy zasady zachowania masy (energii):

18 = A_x + 0

 

A_x = 18

Poszukiwane jądro składa się z 8 protonów i 10 neutronów. Szybki rzut oka na układ okresowy pierwiastków pozwala zidentyfikować jądro X jako tlen, a w zasadzie izotop tlenu 18: ^{18}_{8}\text{O}

Treść zadania 11.3

Masy jąder i cząstek uczestniczących w opisanym rozpadzie \beta^+ podano we wstępie do zadania 11.

Przyjmij, że jądro fluoru ^{18}_{9}\text{F} przed rozpadem \beta^+ spoczywało, oraz wykorzystaj związek:

1 \text{ u} \cdot c^2 \approx 931,5 \text{ MeV} (c to wartość prędkości światła w próżni)

Oblicz łączną energię kinetyczną produktów rozpadu \beta^+ jądra fluoru ^{18}_{9}\text{F} .
Wynik podaj w MeV, zaokrąglony do dwóch cyfr znaczących. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie zadania 11.3

W trakcie rozpadu część energii spoczynkowej (związanej z masą) wyrażającej się wzorem E_0 = mc^2 zamieniła się na energię kinetyczną. Zmianę energii spoczynkowej możemy zapisać jako:

\Delta E_0 = (m_F - m_X - m_\beta) \cdot c^2

Podstawiając wartości, mamy:

\Delta E_0 = (17.99600 - 17.99477 - 0.00055) \, \text{u} \cdot c^2 \Delta E_0 = 0.00068 \, \text{u} \cdot c^2

Zgodnie ze wskazówką jaką otrzymaliśmy w treści zadania, jednostkę 1 \, \text{u} \cdot c^2 możemy zamienić na 931.5 \, \text{MeV} :

\Delta E_0 = 0.00068 \cdot 931.5 \, \text{MeV}

Obliczając, otrzymujemy:

\Delta E_0 = 0.00068 \cdot 931.5 \, \text{MeV} \Delta E_0 \approx 0.633 \, \text{MeV}

Zatem zmiana energii spoczynkowej wynosi około 0.633 \, \text{MeV} . A skoro całą utracona energia spoczynkowa zmienia się na energię kinetyczną to całkowita energia kinetyczna po rozpadzie wynosi 0.633 \, \text{MeV} .

Matura z fizyki 2024 – moja opinia

Tegoroczna matura wyjątkowo nie zaskakiwała dziwnymi zadaniami. I choć zdarzały się zadania podchwytliwe, takie jak zadanie 3, to większość zadań można by zaklasyfikować jako klasyczne zadania maturalne. Zadania bardzo podobne do zadań 1, 4, 8, 10 i 11 pojawiały się w poprzednich latach na maturze.

Pewną wątpliwość wzbudziło u mnie zadanie 11, które na pewnym etapie rozwiązania wymagało znajomości przemiany beta plus, która nie jest częścią podstawy programowej.

Bardzo się cieszę, że ta matura okazała się przewidywalna również dla mnie. Na około dwa miesiące przed maturą opublikowaliśmy artykuł Jakie działy pojawiają się na maturze z fizyki?, w którym, korzystając ze statystyki oraz oficjalnych informacji CKE, określiliśmy najprawdopodobniejsze działy pojawiające się na maturze z fizyki 2024. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, pojawiło się dużo mechaniki oraz zadania z relatywistyki i fizyki jądrowej. Jeżeli matura jest dopiero przed Tobą, zachęcam Cię do zapoznania się z pełną wersją artykułu.

Gratulacje udziału w maturze z fizyki 2024

Jeszcze raz gratuluję Ci podjęcia wyzwania jakim była matura z Fizyki 2024. Przygotowanie się i napisania matury z fizyki, pokazuje, że masz odwagę i determinację, niezbędną do tego by odkrywać niesamowity świat fizyki. Praca włożona w przygotowania, z pewnością zaowocuje w twoim życiu, niezależnie od tego, czy wybierzesz karierę naukową, czy będziesz kontynuować swoją edukację w innym kierunku. To koniec naszej dzisiejszej podróży przez rozwiązania zadań z matury z fizyki 2024. Mam nadzieję że znalazłeś/aś tutaj odpowiedzi dokładnie takie jakich się spodziewałeś/aś i że udało mi się przedstawić zadania maturalne z nieco ciekawszej perspektywy, Jeśli zechcesz kontynuować swoją podróż po świecie fizyki to w Fizyce Olimpijskiej mamy wspaniałych przewodników – Tutorów którzy prowadzą profesjonalne korepetycje z fizyki dla maturzystów i studentów. Nasza misja to nie tylko przekazywanie wiedz ale także, a może nawet przede wszystkim, dzielenie się naszą pasją do fizyki.

Jestem ciekawy twojej opinii, co uważasz o tej maturze? które zadania były dla Ciebie najtrudniejsze? czy jakieś rozwiązania zadań z matury z fizyki2024 były dla ciebie zaskakujące?

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments